Karl IX:s ryttarstaty
Göteborg
Karl IX:s ryttarstaty