Gustav II Adolfs staty
Göteborg
Gustav II Adolfs staty